Tư vấn thiết kế

Ba cách đưa sàn giao dịch vào "chỗ chết"

Dưới đây là quan điểm của ông Lê Xuân Nga - Tổng giám đốc BHS Group về bối cảnh kinh doanh của sàn môi giới bất động sản khi tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát.